logo CI

Festiwal nauki klasycznej
Akademia — Likejon — Uniwersytet

17 kwietnia - 6 czerwca 2023
Warszawa
9:30-15:00

Zobacz program

O festiwalu

Kiedy pomyślimy o Edukacji Klasycznej pierwszymi skojarzeniami jakie przychodzą większości osób do głowy jest filozofia oraz wielcy filozofowie tacy jak: Sokrates, Platon, Arystoteles czy św. Tomasz z Akwinu. Czemu zatem nie poznać głębiej tego zagadnienia?

Collegium Intermarium pragnie zaprosić nauczycieli oraz uczniów szkół średnich na Festiwal Nauki Klasycznej, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość poznania podstaw retoryki, dialektyki, erystyki, sofistyki czy scholastyki. Chcemy nawiązując do najlepszych wzorców naszej kultury, biorąc za przewodników Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, a także innych wielkich – nauczyć Państwa się poruszać po świecie, odróżniać to, co prawdziwe od tego, co fałszywe, to, co dobre od tego co złe, piękno od szpetoty. Chcemy nauczyć się poznawać samych siebie i rozmawiać z innymi tak, by umieć przekazać, co nam w duszy gra – co wiemy o świecie, dlaczego uważamy pewne twierdzenia za prawdziwe, inne za fałszywe.

Obecna ocena stanu edukacji w Polsce (i w Europie) przez nauczycieli, rodziców i uczniów jest najczęściej negatywna. Wskazuje się na: braki programowe, przeładowanie treściowe i formalne programów, nieodpowiednie treści, niedostosowanie treści do wieku, poziomu, współczesnych potrzeb. Collegium Intermarium proponuje drogę powrotu do edukacji klasycznej. Oczywiście, nie da się jej odtworzyć wprost, przenosząc niejako różne jej metody i modele w stanie nienaruszonym. Edukacja klasyczna nie jest gotowym, sztywnym modelem. Zmienił się zasób wiedzy, zmieniły się metody nauczania i struktura edukacji – pewne z tych elementów są nienaruszalne.

To, co jest możliwe do zastosowania z walorów edukacji klasycznej we współczesnej edukacji, to próba wykształcenia sprawności intelektualnych i metod ich osiągania, do których prowadziło trivium i quadrivium. Sprawności te odróżniamy od wszechobecnych we współczesnych modelach edukacji kompetencji. Odróżniamy, to nie znaczy, że przeciwstawiamy. Sprawności intelektualne wobec kompetencji pełnią rolę przyczyny sprawczej i formalnej – nadają im kierunek i cel.

Co daje udział w Festiwalu Nauki Klasycznej?

Podczas festiwalu Nauki Klasycznej będą przeprowadzane konwersatoria wprowadzające w zagadnienie kultury klasycznej, podczas których uczestnicy mogą poznać wielkie teksty klasyczne. W czasie konwersatoriów nauczyciele będą przygotowywać się do implementowania edukacji klasycznej w swoich środowiskach szkolnych i międzyszkolnych.

Nauczyciele, którzy biorą udział w warsztatach – konwersatoriach zostają wyposażeni nie tylko w wiedzę i wskazówki metodyczne, lecz także w materiały, które pozwolą przeprowadzić zajęcia z uczniami (jeśli nauczyciele uznają za stosowne, mogą w konwersatoriach – warsztatach uczestniczyć wraz z uczniami).

Prowadzącymi konwersatoria są najwyższej klasy znawcy i pasjonaci przedmiotów, pracujący na co dzień z młodzieżą akademicką, mający wybitne naukowe osiągnięcia.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program

17 kwietnia 2023, g. 9:30-15:30

Klasyczny Dyskurs Intelektualny. Prymat prawdy (Logosu) w dyskusji

I. Czym jest Logos i jego znaczenie w budowaniu relacji-dyskursu. Zapomniany element współczesnych debat. (2 h)

„Logos stawia przed nami poważne, nieraz ciężkie warunki. Obowiązany jesteś uznać tezę najbardziej dla się przykrą, skoro jest udowodniona; obowiązany jesteś wyrzec się przekonania najdroższego dla siebie, skoro jest obalone. Oto kodeks honorowy myśliciela. Jeśli nie zechcesz, będziesz baranem wśród stada, niewolnikiem pod władzą pana, nie zaś wolnym obywatelem rzeczypospolitej ducha”. S. Srebrny, Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego, Lwów 1936, s. 29.

II. Treści teoretyczne - konwersatorium (2 h)

 1. Klasyczne tradycje dyskursu (retoryka, dialektyka, erystyka, sofistyka, scholastyka)
 2. Dyskurs wobec prawdy, dobra i piękna
 3. Obiektywizm i subiektywizm w dyskursie
 4. Argumentacja potoczna
 5. Sztuka perswazji retorycznej (logos – ethos – pathos)
  • przekonywanie racjonalne
  • autorytet w przekonywaniu
  • perswazja i komunikacja emocjonalna
 6. Błędy komunikowania
 7. Etyka dyskursu

Dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki - Polonista, prawnik, filozof, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Były dziennikarz radiowy i telewizyjny, obecnie członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Autor książki: Retoryka i filozofia filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego, Lublin 2019 oraz publikacji z dziedziny retoryki i filozofii kultury. Do jego zainteresowań badawczych należą retoryka klasyczna i perswazja, filozofia kultury, filozofia języka, kultura żywego słowa, kultura wizualna i audiowizualna.

17 maja 2023, g. 9:30-15:30

Sztuka debatowania – historia i dzisiejsze zastosowania

Zapoznanie się z głównymi elementami debaty

 • Debata jako dyskursywny sposób rozstrzygania problemów
 • Cele i społeczna funkcja dyskusji debatanckiej

Historyczne kształtowanie się form debatowania

 • Dyskusja sokratejska
 • Rozumienie debaty i jej rodzaje u Arystotelesa
 • Dysputa scholastyczna – rozumienie i rodzaje

Współczesne sposoby doskonalenie umiejętności dyskutanta poprzez debaty ćwiczebne

 • Debata oksfordzka. Historia, koncepcja i forma oceny
 • Debata Lincoln-Douglas
 • Debata w formacie Karla Poppera
 • Brytyjska debata parlamentarna

Dr hab. Paweł Gondek - Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor prac naukowych z zakresu metodologii metafizyki, filozofii kultury i podstaw retoryki. Członek redakcji czasopisma naukowego „Roczniki Filozoficzne”. Współtwórca i koordynator unikatowego kierunku studiów I i II stopnia „Retoryka stosowana” prowadzonego na Wydziale Filozofii KUL. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 2017 roku współpracuje z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców oraz Fundacją „Projekty edukacyjne” przy programach dotyczących organizacji i zastosowania debat oksfordzkich w edukacji szkolnej i akademickiej. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

29 maja 2023, g. 9:30-15:30

Podstawy Edukacji Klasycznej. Czym ona tak naprawdę jest?

I. Co to jest edukacja klasyczna? – wprowadzenie w źródła i idee (2 godziny)

Zarys historii kształtowania się programu edukacji klasycznej w starożytności hellenistycznej. Jego przekształcenie się w szkole chrześcijańskiej średniowiecza. Formuły renesansowe. Kryzys edukacji klasycznej i alternatywa oświeceniowo–pozytywistyczna. Blaski i cienie renesansu edukacji klasycznej w nowoczesności.

II. Co mają sztuki wyzwolone do przedmiotów szkolnych? (2 godziny)

Określenie sztuk wyzwolonych (artes liberales) na tle klasycznej definicji „sztuki” (ars). Wyodrębnienie sztuk trivium (gramatyka, retoryka, dialektyka) i quadrivium (arytmetyka, geometria, muzyka, astronomia). Jedność i zróżnicowanie zespołu sztuk wyzwolonych. Możliwość zastosowania sztuk wyzwolonych w przedmiotach szkolnych.

III. Ramy wyższych zasad (antropologia i teleologia) (2 godziny)

Umiejscowienie edukacji klasycznej w stosunku do określonego pojmowania człowieka (animal rationale) i jego naturalnego celu (telos). Określenie edukacji jako procesu nabywania sprawności poznawczych i cnót moralnych.

dr Paweł Milcarek - Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Uroczysty konkurs z nagrodami w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium

5-6 czerwca

Zasady konkursu: udział w debacie oxfordzkiej na temat przedstawiony przez organizatorów.

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

m. in. indeks Uczelni CI, jak również cenne nagrody rzeczowe, w tym: laptop, iPad, smartWatch.

Nagrody rzeczowe ufundował Polcar-części samochodowe

Szczegóły konkursu zostaną przedstawione w trakcie festiwalu przez organizatora.

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas!

Koordynator projektu: Arkadiusz Robaczewski

e-mail: [email protected]

tel: 22 110 30 91